לכבוד יום העצמאות 15% הנחה על כל האתר!
מוצרי דיטיילינג של החברות המובילות בעולם
מוצרים בפיתוח ייחודי כחול לבן

תקנון

 1. תנאים כלליים.

 

 • ברוכים הבאים לאתר https://anbautoshop.com (להלן: “האתר”) המופעל על ידי ע.ב אוטו שופ, ע.מ 558529871 , מכתובת מרים ילן שטקליס 4 , אשקלון (להלן: ” החברה “). כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.
 • אנא קרא בעיון את תנאי השימוש. כאשר אתה גולש באתר או משתמש בשירותים, או מאפשר לאדם אחר לעשות זאת, אתה מקבל על עצמך את כל תנאי הסכם זה (ו/או תנאי השירות הספציפי).
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלה יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו. על המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכמה משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.
 • נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. מובהר כי המשתמש רשאי לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם.
 • תנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר באמצעות מחשב או באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין החברה.
 1. שימוש לא חוקי ואסור.

 

 • חל איסור להשתמש באתר, במוצרים ובשירותים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים באתר, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר.
 • אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות “פריצה” (Hacking), “כריית סיסמאות” (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי החברה.
 • מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו או במקום אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.
 • אתה מסכים להשתמש באתר רק כדי להציג, לשלוח ולקבל הודעות ותכנים מתאימים. כדוגמה, ומבלי למעט, אתה מסכים לכך שבעת שימוש באתר לא תבצע את הפעולות הבאות:
 • שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
 • טעינה, או פרסום בצורה אחרת, של קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, וחוקים לגבי פרטיות ופרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומר זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת.
 • טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכיו”ב, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר.
 • שימוש בכל רובוט, “תולעת” (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר או כל כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.
 • הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר ומהנאה מהם.
 • יצירת זהות כוזבת כדי להטעות אחרים.
 • איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים ומנויים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
 • אין לבצע קישור עמוק לתכנים באתר או לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, אין להציג אתר זה, או תכנים הכלולים בו, במסגרת שימוש בטכנולוגיה מסוג “מסגרת” (Framing) או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים תכנים מאתר זה באופן משולב.
 • על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 • החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או בשירותים, באמצעות חסימתו או הגבלת אפשרותו לעשות שימוש בשירותים (חלקם או כולם), לרבות (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות כל דין או קיים חשד סביר כי הוא עתיד לבצע מעשה בלתי חוקי או לעבור על הוראות הדין;
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
 • המשתמש מסר בעת הרישום לאתר ולשירותים, או לאחר מכן, פרטים מטעים או כוזבים;
 • אם אין אפשרות לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידי המשתמש;
 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או במי מטעמה, בפעילות התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו;
 • כל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 1. רשאים להזמין באמצעות האתר.

 

 • הזמנות המבוצעות באמצעות אתר זה תתאפשר למשתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • משתמשים בני 18 ומעלה.
 • המשתמש הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).
 • המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בדף הרישום.
 • המשתמש מצוי בטווח שירות המשלוחים של האתר.
 • למען הסר ספק מובהר, כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים גישה להזמנת מוצרים ו/או לבטל את רישומם באתר לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או ככל שכרטיס האשראי נחסם או הוגבל לשימוש.
 • החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 1. תוכן האתר.

 

 • האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (‘As Is’). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, אולם יתכן כי התוכן אינו שלם ולחלופין יתכן כי נפלו טעויות טכניות ו/או אחרות בתוכן.
 • בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח “תוכן” או “תכנים”, משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו”ב.
 • החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת, כי התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית (לרבות פעולות לא חוקיות); על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
 • כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
 • תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר ולמטרת המחשה בלבד. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, יוכל המשתמש לפנות לשרות האתר אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך. כמו כן, לאור ההיתכנות כי בקטלוג מוצרים רחב ומגוון כל כך תהיינה שגיאות בתום לב הנובעות מטעויות אנוש, מוזמנים משתמשי האתר טרם ביצוע ההזמנה לפנות לשרות הלקוחות, באמצעות עמוד ה’צור קשר’. בכל מקרה, כאמור לעיל, תיאור המוצר גובר על התצלום המופיע ליד המוצר.
 • אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות משובים וביקורות של משתמשים אחרים, ככל שקיימים, משום חוות דעת, המלצה, הבעת דעה, עידוד, מתן עצה, מתן ייעוץ משפטי או הצעה לעשות או להימנע לעשות פעולה כלשהי מטעם האתר ו/או מטעם מי מהכותבים באתר. כל החלטה בדבר השימוש בתכנים ובמידע כאמור תיעשה על אחריות המשתמש בלבד ומומלץ ללוותה בייעוץ מקצועי פרטני.
 • חלק מהתמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, והשירות במסגרתו וכן את התכנים המופיעים בו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
 • נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 • כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או שירותים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 

 

 1. קניין רוחני.
 • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן “התוכן” או “התכנים”), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.
 • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות אשר טרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
 • מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין התאר, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

 

 1. רישום לאתר ואבטחת מידע.

 

 • בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, יישוב מגורים, סוג רכב קיים/נדרש. עבור שירותים נוספים וייחודיים באתר, לרבות שירות הייעוץ, ייתכן ותידרש להזין פרטים נוספים (לדוגמא מספר טלפון, כתובת מגורים וכיוצא באלה) כפי שתמצא החברה לנכון מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות את הפרטים הנכללים בטופס הרישום. מסירת פרטים כאמור הינה לשיקול דעתך ואינך מחויב למסור אותם מכוח חוק. עם זאת, אי רישום לאתר עלול להגביל את שימושך באתר.
 • על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים הן אודותיו והן אודות צד ג’ אחר באם נדרש לכך, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או כל מי מטעמה עקב כך.
 • למען הסר ספק מובהר, כי החברה תהא רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר ו/או לבטל את רישומם לאתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.
 • לחברה שמורה הזכות לבטל את אפשרותך לצפות או להשתמש באיזה משירותי האתר באם יתגלה כי מסרת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 • החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לשירותים במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באתר זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר או של מערכת המחשבים של האתר או פגיעה בזכויות קניין רוחני של האתר או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד החברה במקרה כאמור.
 • מעבר לאמור מובהר כי במסגרת שימוש בשירות הייעוץ ייתכן ותתקיים שיחה טלפונית עם נציג האתר או מי מטעמה – רישום לשירות ייעוץ מהווה את הסכמתך לקיום שיחה כאמור.
 • החברה, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם החברה לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.
 • תוכן השירות וחשיפת מידע אישי במהלך השירות, לעולם לא ייחשפו לאדם אחר או כל גורם ללא אישור בכתב מהלקוח. החברה מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלנו.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 1. אופן טיפול בהזמנה.

 

 • הזמנת מוצר באתר אפשרית רק לאחר רישום מלא לאתר באמצעות מסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה.
 • ההזמנה תירשם במאגרי האתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה.
 • מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים אשר ייגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה, במידה ולא אושרה העסקה, יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של האתר בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון תנאי שימוש זה.
 • מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).
 • האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני הזמנתם חלה על המשתמשים בלבד ולפיכך, מומלץ למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני הזמנת המוצרים באתר.
 • החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והמשתמש הזמין מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו, המחיר הקובע שעל פיו יחויב המשתמש יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידו.
 • באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע למשתמש כי המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע למשתמש על ביטול מכירת אותו מוצר, או לחילופין תציע לו מוצר חלופי.
 • רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו לדמות בצורה הקרובה ביותר את המוצר עצמו ובתיאור קצר וליד כל מוצר מוצג מחירו. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין תיאור המוצר, יגבר תיאור המוצר המילולי על התיאור הנשקף מהתצלום.
 • החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה ומחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל המשתמש, אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן למשתמש האפשרות לבחור בין להחזיר את המוצר ולקבל במקומו את המוצר אותו הזמין, ככל שקיים במלאי החברה וניתן לספקו בפועל, לבין ביטול ההזמנה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.
 1. מבצעים באתר וברשתות חברתיות.
 • מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 • המבצעים הנערכים באתר, הנם במסגרת מכירות באתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשתות חברתיות של החברה ולהפך. החברה לא תהא מחויבת למכור, במסגרת האתר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת רשתות חברתיות של החברה. בהתאם לכך, מבצעים אשר יתנהלו באתר לא יחייבו את רשתות החברתיות של החברה.
 • במידה שהחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו באתר, אזי שהמבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מובהר, כי מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.
 1. מדיניות משלוחים.
 • מרבית המוצרים באתר מוכנים למשלוח תוך 14 ימי עסקים.
 • ניתן לבחור סוג משלוחי: איסוף עצמי מבית העסק, איסוף עצמי ממרכז המשלוחים, משלוח עד הבית.
 • עלויות המשלוח הינם כפי שהן מופיעות בעמוד התשלום.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 1. אזור פעילות.
 • השירות אשר ניתן במסגרת האתר, מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 • מובהר בזאת, כי הזמנת מוצרים ואספקתם באתר אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידי המשתמש מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 1. שעות פעילות האתר.
 • הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה הינה בין חמישה לארבעה עשר (5-14) ימי עסקים, מרגע שהתקבל אישור סופי להזמנה.
 • שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, הינן בהתאם לשעות הפעילות. ניתן להתעדכן אודות שעות הפעילות באתר האינטרנט https://anbautoshop.com.
 • מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
 1. ביטול ושינוי עסקה והחזרת מוצרים.
 • מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטל עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 • מוצר אשר הוזמן באתר ניתן לבטלו באמצעות הודעה בכתב לחברה, אשר יפורטו בה שמו המלא ומספר תעודת הזהות של המשתמש המבטל (להלן “הודעת הביטול”), והכל בהתאם להוראות החוק, כדלקמן:
 • החזרת מוצרים תתאפשר עד ארבעה עשר (14) יום מיום קבלת המוצר כנגד חשבונית בלבד. מובהר כי בהתאם להוראות החוק, החברה תחייב את המשתמש בדמי ביטול בשיעור של עד 5% או בסכום של 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים בהתאם לעסקה שהתבצעה בתוספת דמי המשלוח בגובה 49 ש”ח + מע”מ על הזמנות שסופקו במשלוח (גם אם משלוח חינם).
 • מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים/פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שאלה לא נמסרו באופן פגום ו/או מקולקל על ידי החברה. למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
 • במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המשתמש להודיע על כך לשרות לקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. שרות הלקוחות יתאם עם המשתמש את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למשתמש, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה ולפי העניין, וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 • מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר שמקורו באתר, תחייב את המשתמש בדמי משלוח.
 • שינוי הזמנה על ידי המשתמש תתאפשר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, אשר תעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המשתמש.
 • ביטול הזמנה יתאפשר עד 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, בכפוף לכך כי ההזמנה לא יצאה לשילוח. מובהר, כי במקרה בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה, יזוכה המשתמש מהתשלום אשר שולם על ידו, אולם החברה תהא רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בגין הביטול.
 • לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה והמשתמש יחויב בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 • במקרה של ביטול שירותים, הלקוח לא יחוייב עבור השירות. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שירותים אשר בוצעו.
 • למען הסר ספק, שינוי או עדכון הזמנה יתבצע טלפונית מול שרות לקוחות של האתר.
 1. ביטול העסקה על ידי החברה
 • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמש. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד החברה:
 • במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את האתר, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
 • במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 • כל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שתמסור על כך למשתמש הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב המשתמש בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המשתמש בהתאם להזמנה אשר שונתה.
 1. הובלה, משלוח ומועדי אספקה.
 • אספקת המוצרים אשר הוזמנו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות אפשרויות תשלום המוצגות באתר, תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי הספקים, בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש ו/או בהתאם לפרטים אשר נמסרו בעת ההזמנה, לכתובת אותה הזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה והרשמתו לאתר ובכפוף לכך כי זכותה של החברה שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 • מובהר כי מועדי האספקה של החברה יהיו בהתאם ליכולות האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 • החברה תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים. לפיכך החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. מובן מאליו כי מוצר אשר לא יסופק על ידי החברה לא יחויב.
 • בנסיבות של איחור הנגרם בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו’ ו/או עקב אירועים אשר אין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות וכיוצא באלה, תיידע החברה את המשתמשים בהקדם האפשרי בדבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה עד לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספם.
 • החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם במשתמש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המשתמש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
 • במידה שיתברר החברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים למשתמש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר למשתמש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה למשתמש את מלוא התמורה אשר שילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.
 • מובהר בזאת, כי ככל שבעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המשתמש ו/או מי מטעמו במען המצוין בהזמנת המוצרים על ידי המשתמש, והמשתמש לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחברה. עוד מובהר, כי על המשתמש תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. למען הסר ספק, אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המשתמש לא תפטור אותו מתשלום עבור ההזמנה אשר בוצעה על ידו.
 • במשלוח המוצרים בשנית יחויב המשתמש בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 • מובהר בזאת, כי ככל שהמשתמש אישר השארת הזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המשתמש, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המשתמש בטענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה .
 • ככל שעסקינן בהזמנה הראשונה של המשתמש מאת החברה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המשתמש תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.
 • אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המשתמש מחובת התשלום בגין האספקה.
 • אריזת המוצרים המוזמנים תעשה כפי שייראה לחברה לנכון ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.
 1. הגבלת אחריות לתוכן האתר ומוצרי החברה.
 • החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק חוויית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
 • ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כמות שהם ובכפוף לזמינותם (‘As Is’ ו- ‘As Available’). החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 • החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
 • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
 • הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
 • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;
 • כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
 • הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
 • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר;
 • התקנה שאינה מתבצעת לפי ההוראות היצרן או גוף המוסמך לכך;
 • אי ציות להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או במוצר;
 • שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים. כך, גם לעניין פעולת הזמנת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי החברה עקב שיבוש כאמור.
 • המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיו”ב.
 • החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 • נזק אשר ייגרם למשתמש במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו לו מוצרים פגומים או שאינם תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות החברה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר הפגום בלבד.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה מכל סוג שהוא לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המשתמש.
 • הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
 • אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 1. התיישנות
 • על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו מוקנית הסמכות בתל אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
 1. שונות
 • תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.
 • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 • תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 1. יצירת קשר
 • בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר (קישור ישיר לדף יצירת קשר), בדואר מרים ילן שטקליס 4 , אשקלון או במייל : anbautoshop@gmail.com.
 • כל הודעה אשר תשלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל או נשלחה במייל.